Nieodpłatna pomoc prawna

Klienci, którzy sami nie mogą ponieść kosztów pomocy prawnej (wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego), mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach następujących instytucji:

1/ pomocy prawnej z urzędu - na podstawie postanowienia sądu.
Również w tym wypadku Klient może mieć wpływ na wybór pełnomocnika. Klient jest upoważniony do wskazania we wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu osoby adwokata lub radcy prawnego. Wniosek taki może zostać złożony łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.
W uzasadnionych wypadkach Kancelaria pomaga Klientom przygotować wniosek do Sądu o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wniosek taki można złożyć również przed wszczęciem postępowania sądowego.

2/ programu nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Więcej informacji.