Jak można rozpocząć mediację?

Mediacja może zostać wszczęta zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego trakcie.

Mediację prowadzi się na podstawie umowy lub postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Umowa o mediację może zostać zawarta również poprzez wyrażenie zgody na mediację, o której przeprowadzenie druga strona zwróciła się do mediatora.

Sąd może postanowić o skierowaniu stron do mediacji na każdym etapie postępowania. Mediacji nie prowadzi się, jeżeli którakolwiek ze stron w terminie tygodnia od ogłoszenia postanowienia o skierowaniu stron do mediacji (lub doręczenia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym) nie wyraziła zgody na mediację.

Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. Mimo doręczenia wniosku o mediację, mediacja nie zostaje wszczęta jeżeli:

  1. stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji;
  2. strony zawarły umowę o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji;
  3. strony zawarły umowę o mediację bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora;
  4. strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać oznaczenie stron, określenie żądania, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis umowy.