Jak przebiega mediacja?

Mediacja jest procesem elastycznym, w zależności od rodzaju i etapu konfliktu i akceptacji stron, mediacja może odbywać się w ramach sesji wspólnych (spotkania mediatora z wszystkimi stronami) lub sesji indywidualnych (mediatora z każdą ze stron z osobna). W uzasadnionych wypadkach, za zgodą stron mediacja może się odbyć również bez odbycia posiedzenia mediacyjnego.

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się czas i miejsce przeprowadzenia mediacji, imiona i nazwiska (nazwy) stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. W przypadku mediacji umownej, protokół jest składany przez mediatora w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy wg przepisów o właściwości ogólnej lub wyłącznej, w razie wystąpienia przez stronę do sądu o zatwierdzenie ugody. W przypadku mediacji skierowanej postanowieniem sądu, mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.