Jak kończy się mediacja?

Istnieje kilka sposobów i przyczyn zakończenia mediacji:

1/ zawarcie przez strony ugody przed mediatorem.

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole lub załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony.

2/ zakończenie mediacji bez zawarcia ugody – może to być wynikiem m.in.: odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od przystąpienia lub kontynuowania postępowania mediacyjnego (braku zgody na mediację), odstąpienia przez mediatora od postępowania mediacyjnego w razie stwierdzenia, iż jest mało prawdopodobne, że kontynuowanie mediacji doprowadzi do pojednania i ugody, upływu terminu do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego wyznaczonego w postanowieniu sądu i braku podstaw lub woli stron do złożenia wniosku o jego przedłużenie.

Mediacja może przynieść stronom korzyści nawet, jeżeli nie uda się zawrzeć ugody. Pozwala stronom inaczej spojrzeć na konflikt, obniżyć napięcie, czasem stwarza grunt pod zawarcie ugody w przyszłości.